Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Настоящата декларация представя политиката на фирма Боруна EООД при събиране, обработване, съхраняване и унищожаване на информация в съответствие със Закона за защита на личните данни, чл. 43, ал 1 и 2 от Закона за защита на квалифицираната информация. както и изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Общия Регламент за Защита на лични данни, както и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА
Боруна ЕООД е юридическо лице, администратор на лични данни, регистриран под номер 47611 в Комисията за защита на лични данни. Основната дейност на дружеството е предоставяне на туристически услуги. Събирането на лични данни от страна на персонал и туристи е доброволно и се обуславяне от нормативно регламентираните в Закона за туризма и всички свързани с него наредби и правила, както и Закона за статистиката, Закон за местните данъци и такси, съгласно които за нас като хотелиери произтичат задължения за събиране на лични данни на всички туристи с оглед установяване валидното представителство на физическото лице като страна по договора за предоставяната му от фирмата туристическа услуга.
Боруна EООД, БУЛСТАТ 102852729, със седалище и адрес на управление гр. Созопол, ул. Одеса 26, телефони 055022586, 0886 407296, електронна поща boruna_ood@abv.bg или лично за подаване на искания – на рецепцията в хотел Бриз, намираща се на горепосочения адрес.

2. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Длъжностното лице за защита на данните на Боруна EООД може да се свържете на горепосочените телефони или на електронен адрес: boruna_ood@abv.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

3. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ:
Боруна ЕООД осъществява правомощията, предвидени в Закона за туризма, всички свързани с него наредби и правила, Закона за статистиката, Закон за местните данъци и такси и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:
- Водене на регистър за резервации и плащания по банков път и на каса
- Водене на регистър на български туристи
- Водене на регистър за чуждестранни туристи
Боруна ЕООД НЕ разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни.
Получатели на данни могат да бъдат държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия като: НАП, НОИ, МФ, МВР и други.

4. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ И НАЧИН НА УНИЩОЖАВАНЕ
Като администратор на лични данни Боруна EООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.
Онлайн събраните данни се съхраняват по сигурен начин при пълна конфиденциалност. Изтриването им е след изтичане Договора по предоставяне на туристическата услуга
За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. За финансови документи като приходни, разходни фактури, както и договори с туроператори срокът за съхранение е 5 години. Регистрационните бланки на хартиен носител при настаняване на туристите се съхраняват до края на туристическия сезон.
Съхраняването на събраните данни на хартиен носител се осъществява в заключващи се шкафове с ограничен достъп. Съхранението на електронни документи е на собствен стационарен компютър с високо ниво на защита, с ограничено ниво на достъп, криптиране с електронен подпис.

5. ПРАВА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Вашите права включват – право на достъп до вашите лични данни:
5.1 Право на поправка на личните Ви данни;
5.2 Право да ограничите обработката на личните Ви данни;
5.3 Право за преносимост на данните;
5.4 Право да възразите спрямо обработването на личните Ви данни (включително и да възразите спрямо профилирането, както и други права във връзка с автоматизираното взимане на решения);
5.5 Право да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи и до Комисията за Защита на Личните данни.

6. АКТУАЛИЗАЦИЯ И ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
Настоящата политика на Боруна EООД е с цел законосъобразна защита на личните Ви данни. Тя ще се допълва и актуализира съгласно всички нови нормативни изисквания.
Настоящият текст и публикацията му в сайтовете на Боруна EООД е изключителна интелектуална собственост на дружеството и са обект на закрила по Закона за авторското право. Настоящата декларация има за цел запознаването Ви с местата за настаняване, предлагани от дружеството съобразно изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Общия Регламент за Защита на лични данни, както и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г.
Всяко едно разпространение или възпроизвеждане без разрешение или писменото съгласие Боруна EООД на декларацията е строго забранено.